🚖ඔබගේ ඔනෑම ගමන් අවශ්‍යතාවයක් සදහා #Nano #Alto #NoN_AC_Van #AC_Van #KDH_Van #Ac_Bus ඔනෑම මාදිලියක වාහන අප සතුයි

⭕සැගවුනු ගාස්තු නැත

⭕ලබා දෙන කාල පරිච්ඡේදය තුල 1km සදහා අඩුම අය කිරීම පමනක්

⭕Pasyala Cabs විශිෂ්ඨ සේවාවන් ඉක්මනින් සහ විශ්වාස වන්තව ඔබේ නගරයෙන් දැන් ලබා ගන්න…

⭕පළපුරුදු රියදුරන් සමගින් ඔබේ පහසුවට දින 365ම පැය 24 න් ඔනැම වේලාවක අපි සේවයේ.

අපගේ සේවාව දැන් – #නිට්ටබුව #වරකාපොල #අලව්ව #ගිරිඋල්ල #මීරීගම #දිවුලපිටිය #කෑගල්ල #කිරිදිවැල #උරාපොල #යක්කල #ගම්පහ #බැලුම්මහර #කඩවත #කිරිබත්ගොඩ #මීගමුව #නයිවල #වෙයන්ගොඩ ලබා ගන්න

📌️TAXI📌️Rent A Car📌️Wedding Car📌️Bus Tour

කථා කරන්න අපට Pasyala Cabs & Tours

Hot Line ☎ – 0335 705 705

Viber / whatssp / imo – 071 220 91 57

☎ – 0333 137 250

☎ – 070 1 80 8000

☎ – 0777 87 61 86

☎ – 077 4 933 566

☎ – 070 1 90 9000