🔴අඩුම මිල සහ විශ්වාසනීය සේවය🔴

🎀ඔබගේ විවාහ මංගල දිනයත් 2020 ද….?🎀

📌️සාදාරණ මිල ගනන් යටතේ #Axio #Prius #Vezel #Grace #CHR වැනි සුඛෝපබෝගී මංගල රථයක් අදම වෙන් කරගන්න📌️

🔴RS – 4500/= සිට ඉහලට….

Hot Line ☎ – 0335 705 705

Viber / whatssp / imo

– 071 220 91 57

– 070 1 80 8000

– 070 1 90 9000

☎ – 0333 137 250

☎ – 0777 87 61 86

☎ – 077 4 933 566

#TAXI #RENT_A_CAR #WEDDING_CAR #ANNUAL_TRIP #WEDDING_HIRE #AIRPORT_DROP #AIRPORT_PICKUP