🚗; විහාරස්ථානයක ඇති අනර්ඝ මෝටර් රථයක් විකිනීමට🚗; price- 33.70/=(negotiable)🚗:Maker- suzuki

🚗;Model- staganry wagon r 🚗;Fuel- petrol

🚗;registar- 2018

🚗;DVD/CD

🚗;Millage-40000km

🚗;1St Owne

🚗;Super condition🚗;Comfortable seats

🚗;Colour- white

🚗;Power Steering

🚗;vehicle number; CBG-xxxx

☝;වාහනය බැලීමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කරගත හැක. 📞; 0712900850 0769070850