•  විස්තර සම්පූර්ණයෙන් කියවා චායාරූප බලා විස්තර විමසන්න.
  • සම්පූර්ණයෙන් අලුත්වැඩියාව සිදු කරන ලදි.
  • අලුත් පේන්ට් දිරුම් නොමැත.
  • අලුත් රෙදි, සීට්අලුත්, රිම් අලුත්, ඔරිජිනල් ටයර,අලුත් වයර හනසු, පෙටල් අලුත් පොම්පය, බේක් හෝස් බේක් සිලින්ඩර සියල්ල.
  • 35A battary

👍ඔරිජිනල් පොත👍ඕපන් පේපර්👍අයිතිකරුගේ id කොපි👍ලියකියවිලි සියල්ල සම්පූර්ණයෙන් පවතී

👍ඔරිජිනල් චැසි අංක එන්ජින් අංක අවශ්‍ය ඕනම ආකාරයකින් පරීක්ෂාකර බලන්න

සියල්ල විස්තර සහිතව චායාරූප සහිතව පල කර පවතී.අවශ්‍යතාව තිබෙන අය වෙතොත් මා අමතන්න 📢📢📢

🌎ප්‍රදේශය ගාල්ල බද්දෙගම පාර 🌎

☎️☎️☎️අමතන්න 0777 75 75 89☎️☎️☎️