ඉතාම හොදම තත්වේ ඇත, BDE නම්බර්, පිනෑන්ස් නැත, සියළුම ලියකියවිලි ඇත, මුදල් හදිසියක් ඉක්මනට විකිනීමට ඇත, 0779734411