•බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ 🚗; ලොරි රථයක් විකිනීමට 🚗; price- 15.50/=(negotiable)🚗:Maker- TaTa🚗;Model- 1109🚗;Fuel- diesel 🚗;registar- 2005 🚗;Millage-226942km🚗;Super condition 🚗;Colour- white🚗;vehicle number; LB-xxxx

☝;වාහනය බැලීමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කරගත හැක. 📞; 0712900850/ 0773851322