📣📣කාර්,වැන්,බයික්,ත්‍රිවීල්,A/C බස්📣📣

🚖කට් ඇන්ඩ් පොලිෂ්(3M)

🚖3ලෙයර් පොලිෂ්(3M)

🚖වැක්ස්(3M)

🚖සීට් ෂැම්පු කර සේදිම සහ වැක්ස් කිරිම

🚖හෙඩ්ලැම්ප් පොලිෂ් කිරිම

🚖වීදුරු පොලිෂ් කිරිම

🤗සෝෆා ෂැම්පු කර සෙදිම සහ වැක්ස් කිරිම

🤗කාර්යාල පුටු ෂැම්පු කර සෙදිම

☺️සියලුම සේවාවන් නිවසට,කාර්යාලයට,හොටලයට හෝ ඔබට අවශය තැනට පහසු වෙලාවට පැමින සිදුකර දෙනු ලැබේ.(දිවයිනේ ඔනෑම තැනක)

📲අමතන්න.0776310132(whatsapp)