ඉපැරණි වාස්තු විද්‍යාවෙත් නවීන ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේත් සුසංයෝගයෙන්, ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ නවමානයන් සොයා යන Luxury Homes Minagee වෙතින් නවීන වාස්තු නිර්මානයන් සොයන ඔබ වෙනුවෙන්ම සැලසුම් කරන ලද මෙම මනරම් නිවස දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයක ඉදිකරවා ගැනීමට මේ දැන්ම අමතන්න.

Voice/imo/Whatsapp  0771804005.