කාර්,වැන්,බයික්,ත්‍රිවීල්

🚖කට් ඇන්ඩ් පොලිෂ්(3M)

🚖3ලෙයර් පොලිෂ්(3M)

🚖වැක්ස්(3M)

🚖සීට් ෂැම්පු කර සේදිම සහ වැක්ස් කිරිම

🚖හෙඩ්ලැම්ප් පොලිෂ් කිරිම

🚖වීදුරු පොලිෂ් කිරිම

🤗සෝෆා ෂැම්පු කර සෙදිම සහ වැක්ස් කිරිම

☺️සියලුම සේවාවන් නිවසට හො ඔබ සිටිනා තැනට පැමින සිදුකර දෙනු ලැබේ.(දිවයිනේ ඔනෑම තැනක)

අමතන්න.

0776310132 (whatsapp)