🌻🌻🌻වාසි වාසි වාසි🌻🌻🌻

ඔබේ නිවස ව්‍යාපාරික ස්ථානය මලින් සරසන්න මෙන්න අනගි අවස්තාවක් .

🌺💐ඕනැම බීජ පාර්සල් 04 මිලදි ගන්නා ඔබට,ඔබ කැමති ඔබට අවශ්‍ය තවත් Rs.300 ක් වටිනා බීජ පාර්සලයක් 🌺 🌺🌺නොමිලේ🌺🌺🌺 ලබාදේ ..

🌺 පහත බීජ අපෙන් ඔබට ලබාගැනීමට පුළුවන් .

💐 රතු නෙලුම් බිජ Red louts seeds Rs.500

💐 කහා නෙලුම් බිජ yellow louts seeds Rs.500

💐තද රෝස නෙලුම් බිජ Dark pink louts seeds Rs.500

💐ලා රෝස නෙලුම් බිජ Light pink louts seeds Rs.500

💐 සිලෝශියා බිජ (පාට වර්ග 5)cilosiya mix seeds Rs.400

💐 නිල් ප්‍රයිම්රොස් (Blue primrose )seeds 30 rs.300/=

💐 දම් ප්‍රයිම්රොස් (purple primrose ) Seeds 30 Rs.300/=

💐 රතු ප්‍රයිම්රොස්(Red primrose)seeds 30 Rs.300/=

💐 අටපෙතියා MIX COLOURS SEEDS RS.300/=

💐RED SUNFLOWER SEEDS RS.300/=

💐 WHITE SUNFLOWER SEEDS RS.300/=

💐 PINK SUNFLOWER SEEDS RS.300/=

💐 PURPLE SUNFLOWER SEEDS RS.300/=

💐 YELLOW SUNFLOWER SEEDS RS.300/= 💐 BYCOLOUR SUNFLOWER SEEDS RS.300/=

💐 TEDDY SUNFLOWER SEEDS RS.300/=

💐 MINI SUNFLOWER SEEDS RS.300/=

💐DASPETHIYA FLOWER SEEDS RS.300/=

💐HOYA MIX COLUR SEEDS RS.300/=

සීමිත ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් ඉක්මනින් ඔබේ Pack එක වෙන්කරවා ගන්න.

📪 තැපැල් ගාස්තුව නොමිලේ

අපෙන් Seeds මිලදී ගැනිමට

Account details

AC No -: 8001168996 (commercial bank) -: 016200190019635 (peoples bank)Branch -: Welimada

AC Name -: TMCI Thennakoon

Ez cash -: 0782688416

Me account ekata cash deposit krala address eka ewanna..

Call – 0782688416