හොදම තත්වයේ ඇතඅම්බලන්ගොඩ තියෙන්නේ 57000/=Engine අලුතින්ම හදා brandnew cundition 0763082929