🏠 සීතල නුවරඑලියෙ උසම ගම්මානයෙන් අගනා බිම් කොටසක් විකිනිමට. 🏠

🏠 නුවරඑලිය ශාන්තිපුර

🌹🏠 පර්චස් 62

🌹🏠 පැරනි නිවසක් අැත ( කාමර 06 ක් සහ නාන කාමර 04 අැත)

🌹🏠 මල් උමං මාර්ග 04 ක් අැත. 🌹🏠 නුවරඑලිය නගරයට 2.5 km 🌹🏠 පර්චස් 01ක් ලක්ෂ 4.3

🌹🏠 මුලු ඉඩමම ලක්ෂ 266 (ගාන කතා කරගැනිමට පුලුවන් )

0766804440