#සංචාරක_කර්මාන්තයට_අනගි_ඉඩම#

උඩවලව_සෆාරි_ආසන්නයේ

#සුන්දර_වැව්_මානයෙන්

#පර්චස්_255යි

#සින්නක්කර_ඔප්පු

#ඉක්මනින්_විකිනීමට

#අමතන්න_0764889722