රාගම නගරයට අාසන්නව අලුතින් සාදන ලද දෙමහල් නිවසක් විකිනිමට අැත. (මෙම ස්ථානය වියාපරික ස්ථානයක් සදහාද සුදුසුවේ)

පර්චස් 18

කාමර4

නාන කාමර 2

වැරෙන්ඩා2

රාගම නගරයට 1.200km

ලක්ෂ75

0766804440