මුදල් හදිස්සියක් නිසා විකුනනවා අද හෙටම ගන්නවනම් තවත් අඩුවට දෙනවා.

Malabe Town 1Km

land18 p

Bed rooms 6

Bathrooms 5

Kichen1W

kichen 1

Roottops4

Double garege

Tp  +94703253180

https//www.facebook.com/muditha.abeysekara.52