#ඇඹිලිපිටිය_නගරයට_නුදුරින්

#වගාවට_සුදුසු_ඉඩමක්.

#අක්කර_2.5

#පිරිසිදු_ඔප්පූ.

#අමතන්න_0764889722