• පුත්තලම කල්අඩිය
  • පචස් 15
  • අංගසම්පූර්ණ නිවස
  • ලක්ෂ 26
  •  බැංකු නය පලුවන් 
  • 0776263551 අමතන්න