දිනෙන් දින ඉඩම් මිල ඉහළ යන වත්තල ප්‍රීතිපුරින් පර්චස් 12.8ක වටිනා ඉඩමක් සමග කාමර 4, සාලය,කුස්සිය,bathroom 1 සහිත නිවසක් විකිණීමට.

මුළු මුදල ලක්ෂ 60ක් පමණි.

දැන්ම අමතන්න. 0710520248