මහනුවර පල්ලේකැලේ ක්‍රිකට් ‍රිඩාංගනයට ආසන්නයේ ඉතා මනරම් ස්ථායක පර්චස් 10ක බිම් කොටසක් ඉක්මණින් විකීනීමට…

  •  මහනුවර කුණ්ඩසාලේ පිහිටි මෙම ඉඩම පල්ලේකැලේ ක්‍රිඩාංගනයට දුර මිටර් 50යි,
  • කර්මාන්තපුරයට දුර මිටර් 50යි,
  • මහනුවර – දිගන ප්‍රධාන මාර්ගයට මිටර් 600 යි… සියලු පහසුකම් සහිතයි…
  • ඉතා අඩු මුදලකට විකිණේ…
  • 0765793470