පොල්වලින් දෛනිකව ආදායම් ලබන්න..

  • ඔබත් පොල් වත්තක හිමිකරුවෙකු වන්න…
  •  වලස්මුල්ල මොරකන්දගොඩ අලුතින් ඉදිකරන නව අඩි 100 පාරට මුහුණලා අක්කර 2.5 ට වැඩි පොල් වත්තක් ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට…
  • ගෙඩි කඩන පොල් ගස් 100ට වැඩියි..
  • ආදායම වරකට පොල් ගෙඩි 4500 – 5000යටි රෝපනය සමග…
  • ගත්ත දිනම සිට පොල් ආදායම…
  • පොල් වත්ත බලා ගැනීමට අයෙකු සොයා දිය හැකියි…
  • සම්පුර්ණ පර්චස් ප්‍රමාණය – 440 යි…
  • නිරවුල් ඔප්පු…
  • බැංකු ණය ලබා ගැනීමට හැකියි…
  • අද අමතා වෙන්කරවා ගන්න…… 0765793470