#ඇබිලිපිටිය_මනරම්_පරිසරයක

#පර්චස්_26යි

#ඇබිලිපිටිය_නගරයට_3km

#ඉක්මනින්_විකිනීමට_

#අමතන්න_0764889722