#ඇඹිලිපිටිය_ඩිපොව_අසල.

#පර්චස්_12යි_සින්නක්කර_ඔප්පු.

#මහා_මාර්ගයට_100m.

#ජලය_විදුලිය_සහිතයි.

#ඉක්මනින්_විකිනීමට.

#අමතන්න_0764889722