#පර්චස්_15

#සින්නක්කර_ඔප්පූ

#චන්ද්කා_වැව්_මානයේ

#ඉක්මනින්ම_විකිනීමට

#අමතන්න_0764889722