• ඇඹිලිපිටිය_නගරට_ආසන්නයෙන්___අගනා_බිම්_කොටසක්..
  • පර්චස්_15.
  • මහා_මාර්ගය_පෙනෙන_දුරින්(50m).
  • ජලය_විදුලිය_සමගින්…
  • අමතන්න_0764889722