• අක්කර_3යි.
  • අධිවේගී_මාර්ගයට_ආසන්නයෙන්.
  • සින්නක්කර_ඔප්පු.
  • පොල්_2300_පමන_කැඩෙ.
  • ගම්මිරිස්_පැල_2000.
  • අඹ_කර්තකොලොම්ම_ගස්_20.
  • නිවසක්_ජලය_විදුලිය_සමග.
  • ඉක්මනින්_විකිණීමට .
  • අමතන්න_0764889722