• ඇඹිලිපිටිය_නගරයට_4km…
  • පොල්_කැඩෙන_40_පොල්_ගෙඩි_1000_පොල්_පැල_180කි_ගම්මිරිස්_100kg__ලබා_ගත_හැක..
  • අක්කර_3_යි.
  • සින්නක්කර_ඔප්පූ…
  • අමතන්න_0764889722