• සුන්දර_පරිසරයක_මනරම්_ඉඩමක්.
  • ඇබිලිපිටිය_දෙබොක්කාව_අසලින්.
  • අක්කරයක_ඉඩම.
  • නිවාස_දෙකක්_සමග.
  • ජල_විදුලි_පහසුකම්ද_ඇත.
  • පැල_පොල්_සහ_ඵලදාව_ලැබෙන_පොල්_ගස්ද_ඇත.
  • ඉඩම_වටා_තේක්ක_වගා_කර_ඇත.
  • සින්නක්කර_ඔප්පු.
  • අමතන්න_0764889722.