මහනුවර තැන්නේ කුඹුර Earl’s Regency තරු පහේ හෝටලය ආසන්නයේ ඉතා අනර්ග මෙම වානිජ ඉඩම ඉක්මණින් විකිණීමට 

  • ඉඩම පර්චස් 17යි. 
  • මහනුවර නගරයේ සිට කි.මි. 7 යි.
  • මැනික්හින්න සිට මිටර්100 යි. 
  • Earl’s Regency තරු පහේ හෝටලය ආසන්නයේම ජලය ඇතුලු සියලුම යටිතල පහසුකම්. 
  • නිරවුල් ඔප්පු දැන්ම අමතන්න  0765793470