• ඇබිලිපිටිය_නගරයට_ආසන්නයෙන්.
  • වගා_කිරිමට_සුදුසු_ඉඩමක්.
  • නේවාසික_පහසුකම්.
  • අක්කර_2යි
  • සින්නක්කර_ඔප්පු.
  • මහා_මාර්ගයට_200m.
  • අමතන්න_0764889722.