• ඇබිලිපිටිය_තෝරකොලයායෙන්.
  • පර්චස්_16යි.
  • මිද්දෙනියපාරට_මුහුනලා.
  • සින්න්ස්ක්කර_ඔප්පු.
  • ඉක්මනින්_විකිනීමට.
  • අමතන්න_0764889722.