#ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආසන්නයෙන් මනරම්ඉඩමක්.

#ඇඹිලිපිටිය international school අසලින්ම…

#පර්චස් 258 ඉඩම

#සින්නක්කර ඔප්පූ.

#ඉක්මනින්විකිණීමට

#අමතන්න 0764889722