#ඇඹිලිපිටිය_නගරයෙන්_සුපිරිම_තැන

#පර්චස්_18.

#සින්නක්කර_ඔප්පූ.

#අමතන්න_0764889722