#ඇඹිලිපිටිය සුපිරිම ආයෝජකයකට ඉඩමක්.

#වැව්මානයේ අක්කර 12

#ඉඩමේ පුවාලු කෙසෙල්වගා කර ඇත.

#සින්නක්කර ඔප්පූ.

#අමතන්න 0764889722.