දියතලාව නගරයේ මිහිඳු පාසල අසල නිවසක් සමඟ ඉඩමක් විකිණීමට.

0713247290