#ඇඹිලිපිටිය_නගරට_ආසන්නයෙන්…#වැවට_මායිම්ව_අක්කර_20_ඉඩම.

#පොල්_ගස්_700.

#තේක්ක_වගාව.

#නවීන_නිවස_සමගින්

#අඹ_හා_ඩ්‍රැගන්ෆුට්..වගාවද සමගින්

#සින්නක්කර_ඔප්පූ

#ඉක්මනින්_විකිනීමට_

#අමතන්න_0764889722..