• අලව්ව-ගිරිඋල්ල මාර්ගයේ බෝයවලාන හන්දියේ සිට ගල්ගමුව දෙසට අතුරු පාරේ 1 km පමණ දුරින් පිහිටි ඉඩම.
  • පදිංචියට/වගාවට/ව්‍යාපාරයකට සුදුසුයි.
  • මුළු ඉඩමේ ප්‍රමාණය අක්කර 4.5. අක්කරයක පමණ කළු ගල(කඩා විකිණීය හැකි),
  • ඉතිරි කොටසේ ඵලදාවක් සහිත පොල්, කෙසෙල්, ගම්මිරිස් වගාව.
  • කළු ගල කැඩීම සදහා අවශ්‍ය සියලුම බලපත්‍ර ඇත.(අළුත් කල යුතුව ඇත)
  • කුස්සියක්ද සහිත කාමර 3 ක මුර ගෙයක් ඇත. (විදුලි බලය, නල ජලය ඇත)ජලය ලබා ගැනීමට ළිඳක් ඇත.
  • අක්කරයක මිල රු. ලක්ෂ 45වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
  • ගාමිණී-0777 270322, 070 4958701