කොළඹ-මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ වරකාපොල නගරයේ, ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණළා පර්චස් 70 ක ඉඩම.

මුළු ඉඩම/කොටස් වශයෙන් විකිණීමට.

පදිංචියට/ව්‍යාපාර කටයුතු සදහා සුදුසුය.

මුළු ඉඩමේ වටිනාකම රු . මිලියන 50,

කොටස් වශයෙන් මිල සාකච්ඡා කරගත හැක.

අමතන්න ගාමිණී-0777 270 322, 070 495 8701