සංචාරක හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ ව්යාපාරිකයින්ට ‍

  •   ඔබගේ ආයෝජනයෙන් නිසැකවම ප්‍රතිලාභ කරා පියමණින්නට තෝතැන්නක් වන වරකාපොල – අඹේපුස්ස හංදියේ ඉතා නිස්කලංක වටිනා පරිසර පද්ධතියකට හිමිකමි කියන මෙම වටිනා පර්චස් 240ක බිමි කොටස ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට…….. 
  • වරකාපොල – අබේපුස්ස හංදියේ තානායම අසල. කොළඹ – මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මිටර් 300 ක් දුරින්. 
  • සියලු පහසුකම් සහිතයි. 
  • නිරවුල් ඔප්පු. 
  • ඔබට සංචාරක හෝටල් ව්‍යාපාරයේ නැව්මු පිම්මක් සමග වානිජ ව්‍යාපාරික අවස්ථා රැසක් නිසැකව විවර වීම නොඅනුමායි… 
  • ආගමානුකූල ආශ්‍රමයන් ස්ථාපිත කීරීමටද ඉතා යොග්‍ය ස්තානයකි… 
  • අදම අමතන්න ..  0765793470