අලව්ව-පරමාඋල්ල

අලව්ව-ගිරිඋල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පරමාඋල්ලෙන්,ප්‍රධාන මාර්ගයට ඉතා ආසන්නයෙන්(මිටර් 20 පමණ) පර්චස් 34 ක ඉඩමප්‍රවේශ මාර්ග, විදුලි බලය ඇත.

පර්චසයක මිල ලක්ෂ 1.

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.

ගාමිණී-0777 270322, 070 495 8701