ගාල්ල අකුරැස්ස ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා අගුලුගහ ව්‍යාපාරයට හා පදිංචි සුදුසු බිම් කොටස් විකිණීමට ඇත…

  • පිරිසිදු ඔප්පු සහිත අවු.5 ක් දක්වා පොලි රහිත ගෙවිමේ පහසුකම් සහිතයි..
  • පර්ච් 10 සිට ඇත..
  • පර්ච් එකක් රු. 200 000 යි..
  • එකවර ගෙවිමෙදී සුවිශේෂි මිල අඩු කිරිම්…
  • අප හරහා අවු.5 ක් දක්වා පොලි රහිතව ගෙවිමේ පහසුකම්.(ආදායම්වර්තා ඇපකරුවන්,අනවශ්‍යයි..ක්‍රිබ් එකේ සිටිමද ගැටලුවක් නොමැත.)
  • මෙම ඉඩම සදහා බැංකු ණය පහසුකම්ද සලසා දිය හැක…
  • 077 3 40 80 20
  • 075 6 674 853 imo whatapp..,