#කළුතර #හොඳම #ඉඩම

 • කළුතර නගරයෙන්ම නැවත නොලැබෙන ඉක්මනින්ම විකුණන සුපිරි ඉඩමක්
 • කලුතර නගරයෙන්ම හොඳම නේවාසික බිම් කොටස් 3
 • කළුතර නගරයට ඇවිද යන දුරින් ගාලු පාරට විනාඩි 2
 • නාගොඩ ජාතික රෝහලට 1.9 km
 • බස් පාරට 200m
 • පිරිසිදු පානීය ළිං ජලයට අඩ් 10-12
 • කඩ්නම් නල ජල පහසුකම්තෙ
 • ෙතකලා විදුලිය
 • සියලුම ජනප්‍රිය සහ ජාතික පාසල්සිමාව අන්තර් ගතය
 • සියලුම ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් වලට අමතරව පෞද්ගලික පන්ති සඳහා ද විනාඩි තුනකින් ලගාවිය හැක
 • සමතලා බිම් කොටස්
 • සියලුම මාර්ග පහසුකම්
 • නිරවුල් ඔප්පු සහ ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම
 • මනරම් පරිසර හිතකාමී වටපිටාවක්
 • පදිංචියට ඉතාමත්ම සුදුසු
 • පර්චස් 33ක සමතලා බිම් කොටස ඉතාම ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
 • පර්චස් 10 කොටසක් වුවද මිලදී ගත හැක
 • සම්පූර්ණ ඉඩම මිලදී ගැනීමේ දී සුවිශේෂ වට්ටමක් ලබා ගත හැක
 • පර්චස් 1ක් – 195000/= සිට
 • සියලුම වට්ටම් සහිත අදහාගත නොහැකි අසමසම මිලක් මිල සාකච්ඡා කරගත හැක
 • ඉක්මනින්ම අමතන්න Call 0766664868
 • තැරැව්කරුවන්ට 4% කොමිස් මුදලක්