දෙමහල් නිවසක් විකිණීමටAnuradhapura

  • අනුරාධපුර නව නගරයට කි.මි 2,
  • සින්නක්කර ඔප්පු,
  • පර්චස් 35,
  • කාමර 07,
  • නාන කාමර 02,
  • රොලර් ගෙට්ටූ,
  • ලක්ෂ 145,
  • පරික්ෂාවෙන් පසු මිල ගණන් තවදුරටත් සාකච්චා කළ හැක. 0769348792