නිවස සමග 13p ඉඩම විකිනීමට ඇත..

  • නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු..
  • කදපොල නගරයට 500m.
  • නුවරඑළිය නගරයට 11km
  • rs 3000000 (මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක)
  • contact no 0712900850 0773851322