මොරටුව කටුබැද්ද නිස්කලන්ක පරිසරයක පිහිටා අැති නිවසක් විකිනිමට තිබේ.

පර්චස් 18.5

කාමර 5

නාන කාමර 2

කෑම කාමරය

සාලය

නිවස වටා තාප්පය

නිවසේ සිට ගාලු පාරට 100 m

ලක්ෂ 280

0766804440