ඉතා උසස් නිමැවුමක හිමිකරුවකු වන්න…

 • මීගොඩ ආර්ථික මධස්ථානයට නුදුරින් අලුතින් ඉදිකර ඇති මෙම අනර්ඝ නවීණ පහසුකම් සහිත නිවස විකිණීමට….
 • ඉතා උසස් ප්‍රමිතීන්ට අනුව ඉදිකර ඇත.. 
 • තෙකලා විදුලිය
 •  ළිං නල ජලය 
 • මී ගොඩ ආර්තිකයට මිටර් 100 යි 
 • නිරවුල් ඔප්පු 
 • කාමර 3යි සාලය,
 • කෑම කාමරය,
 • නාන කාමරය,
 • මුලුතැන්ගෙය 
 • අංග සම්පුර්ණ වැඩ නිමයි
 •  තාප්පය හා නවීන ගේට්ටුව
 •  0765793470 අමතා වෙන්කරවා ගන්න….