මෙවන් අසිරිමත් පරිසරයක ඉන්න ඔබත් කැමතිද?

  • අයස්කාන්ත හැටන් ප්‍රෙද්ශෙයන් ඉතාමත් අඩුවට නිවසක් සහ ඉඩම
  • පර්චස් 38යි…
  • කාමර 3යි.
  • සාලය කෑම කාරමය.
  •  මුලුතැන් ගෙය..
  • අෙනකුත් සියලු පහසුනම් සහිතයි..
  • හැටන් නගරෙය් සිට කි.මි. 6යි..
  • සමර් හවුස් හෝටලයට මිටර් 50ක් දුරින්….
  • මෙම සංචාරක පරිසරයේ අසිරිය ඔබත් අත් විඳින්න…නොපමාව
  • අමතන්න 0765793470