• පහත පැල වර්ග විකිණීමට ඇත.කුරියර් සේවාව හරහා ඕනෑම ප්‍රදේශයකට එවීමට පුලුවන .
  • වැනිලා අඩි තුනක වැලක් රු 70,
  • කරාබුනැටි පැලයක් රු75,
  • මැoගුස් පැලයක් රු 75,සා
  • පැලයක් රු 140,
  • රොබරෝසියා මල් පැලයක් රු 450,
  • නිල්වෙරලු පැලයක් රු 500,මී
  • කුරියර් කිරීම 
  • ඇණවුම් සදහා අමතන්න 0702633502 /0765234007