1. එනසාල් පැල විකිණීමට ඇත.බදුන්ගත පැලයක් රු 200/=, මෙම පැල අපගේ මහනුවර පූජාපිටිය තවානෙන් ලබා ගත හැක, කුරියර් කිරීමට නොහැක.
  2. ඇණවුම්සදහා අමතන්න 0702633502 / 0765234007