ඉතා අනර්ඝ තත්ත්වයේ නයි මිරිස් /පෙට්ට් මිරිස් වගාවක් සාර්ථකව වගා කර වෙලද පොලේ ඉහළ මිලක් ලබාගන්න..වගාව ආරම්භයේ සිටුවීමේ සිටම අවෂ්‍යය උපදෙස් නොමිලේ ලබාදේ..සියලුම කෘෂිකාර්මික තොරතුරු දැන ගැනීමට අප හා සම්බන්ධ වන්න..1 plant Rs:10 අමතන්න -0716200076 /0778373768