0776658900, හොදම තත්වයේ ඇත.මුදල් හදිස්සියක් නිසා විකිනේ